by © poetrypark

‘O marchisi,
‘u massaru nun ci paiava ‘affittu,
e però sa passava buona,
e insiemi a iddu,
‘ssa mugghieri e i dù figghi fimmini,
tantu ca ‘u marchisi i jiu a truvari
pi viriri comu capitava stu fattu.
Nun c’erunu, jerunu tutti sciuti,
c’era sulu ‘a figghia ‘nnica.
Pinsou ‘u marchisi:
Uora a idda c’addumannu,
ca ia ‘nnuccenti e sincera.
E: – Unnè tà matri?
– Ma matri,– ci rissi ‘a ‘nnica,–
‘a ghiutu a ‘mpastari ‘u pani
ca na ma mangiatu ‘a simana passata.
– E tà patri?
– Ma patri,– spijegou ‘a figghia,– a fari
‘mpocu i beni e ‘mpocu i mali.
– E tà soru ‘a ranni?
– A scuntari nu mumentu i felicità.
Stupì ’u marchisi, e pinsou:
Uora, ‘sta picciridda m’ha spijegari
chi vuò diri st’enigma.
E ci chiesi, pi l’appuntu, spijegazione.
– Ma matri,– fici ‘a figghia,–
‘a ghiutu a ‘mpastari ‘u pani
ca na ma pristatu ‘a simana passata,
ma patri, a rubari l’erba,
ca fa ‘u mali po patruni dò tirrinu
e ‘u beni pa vacca ca sa mangia,
e ma soru ‘a ghiutu
a fari nasciri ‘mpicciriddu.

***