by © poetrypark

– Giovanotto, tu sei sposato?
– Nonsi.
– E non ci pensi a sposarti?
– E ciertu ca ci pensu.
– Comu ta trovi ‘a zita?
– Ci fazzu u test.
– Ah! Ed è difficile superare il test?
– No, fussi facili, ma diventa difficili, nu pocu pi cuppa mia, e nu pocu pi cuppa de’ fimmini.
– In che cosa consiste il test?
– A la fimmina, ca giustamenti voli sapiri chi travagghiu fazzu, ci ricu a verità: fazzu u picuraru. Tuttu in regola, ah, ingaggiato e tutti cosi.
– E che succede?
– Tutti li voti, ‘a fimmina, immancabilmente, fa: “Pi chissu sintivu ciauru i pecura.”
– E tu che le dici. Insisti?
– No. Iu nun ci ricu nienti. E ddocu s’appoggia u test. Quannu ‘a fimmina rispunni accussì, vuo’ diri ca nun mi merita.
– Ma, a fini da storia, comu pensi i truvaritilla ‘a mugghieri?
– Ci fussi (n’a mannira) ‘na pecura chiù simpatica.

***